Wetenschappen - Wiskunde

Visie

In de studierichting Wetenschappen-wiskunde komt de exact-wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Het abstracte van de wiskunde en de studie van de werkelijkheid in de wetenschappen vullen hier elkaar goed aan.
Biologie, chemie en fysica maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. Zowel feitenkennis als inzicht worden grondig uitgediept.
In elk van deze vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal. Je leert feitenmateriaal ontleden en beoordelen. Op die manier word je getraind in het verklaren van natuurwetenschappelijke verschijnselen en wordt je zin voor nauwkeurigheid ontwikkeld, naast een methodische aanpak van wetenschappelijke problemen. Open onderzoeksopdrachten rond een wetenschappelijk probleem bieden interessante mogelijkheden.
In het pakket van 8 uur wiskunde ga je dieper in op de ontwikkeling van het denken in het algemeen en je verdiept je in specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Een goed abstractievermogen is daarbij onontbeerlijk.

Leerlingenprofiel

Talent voor wiskunde en wetenschappen zijn onontbeerlijk in deze richting die heel wat abstraheervermogens vraagt.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.